6TH ANNUAL INTERNATIONAL MEETING OF INSTITUTE ALB-SHKENCA

TAKIMI VI VJETOR NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA
6TH ANNUAL INTERNATIONAL MEETING OF INSTITUTE ALB-SHKENCA

Prishtinë, 1-4 shtator 2011
Prishtinë, 1-4 september 2011

Konferenca e Seksionit të Shkencave të Historisë, të Kulturës dhe të Gjuhësisë /

Organizues / Organizers:

Shpresa Hoxha (Kosovë), Zeqirja Neziri (Maqedoni), Kristaq Jorgo (Shqipëri)

Seanca plenare e Takimit VI
01. 09. 2011, E enjte / Thursday

HOTEL GRAND

7:00 – 9:00
Regjistrimi për Takimin VI /Registration, Hotel Grand
09:30-11:00
Seanca plenare e Takimit VI të IASH-së
11:00-11:30
Pushim kafeje
11:30-13:00
Seanca plenare e Takimit VI të IASH-së (1)– vazhdim

13:00 – 15:00
Dreka

15:00-18:30
Seanca Plenare e Takimit VI të IASH-së (2) – vazhdim

02.09.2011, E premte / Friday
Seanca e 1-rë (plenare)
Salla 1/Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

09:00 – 11:30
Moderatorë/Moderators: Shpresa Hoxha, Zeqirja Neziri, Kristaq Jorgo
09:00-09:30
Fjalë përshëndetëse: Shpresa Hoxha dhe Zeqirja Neziri
09:30-09:45
Fjalori Enciklopedik Shqiptar (2008-2009) si fryt dhe pasqyrues i shkencës shqiptare/ The Albanien Enciclopedic Dictionary (2008-2009) is a result and represention reflection of Albanian science,
Emil Lafe.
09:45-10:00
Intelektualët shqiptarë dhe ndikimi i tyre në krijimin e imazhit të shqiptarëve në botë/ The al-
banian intellectuals and their influence in creating the image of Albanians,
Mark Marku
10:00-10:15
Dy 100 – vjetorë: Migjeni në këndvrojtimin e Petro Janurës/ Two 100 – annual: Mig-
jeni the view of Petro Janura,
Zeqirja Neziri
10:15-10:30
Kombi dhe individi në Weltanschauung-un poetik të Migjenit/ The nation and the
individual in the poetic world view of Migjeni,
Kristaq Jorgo
10:30-10:45
Bota poetike e Françesko Solanos/ The poetic world of Francesco Solano,
Vebi Bexheti
10:45-11:00
Rauf Fico diplomati i parë shqiptar në Turqinë e Ataturkut/ Rauf Fico, diplomat i parë shqiptar në Turqinë e Ataturkut,
Shyqyri Hysi, Luiza Hysi
11:00-11:15
Prof. Remzi Përnaska – gjuhëtari shqiptar i Sorbonës/ Prof. Remzi Përnaska – Al-
banian linguist of Sorbonne,
Abdulla Ballhysa, Aurela Basha
11:15-11:30
At Zef Valentini, evropiani i shqiptarizuar/ At Zef Valentini, the Alabanized european,
Agron Gjekmarkaj
11:30-12:00
Pushim kafeje
Seanca e 2-të
Salla 1 / Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

12:00-13:30

Moderatorë/Moderators: Ali Caka, Mustafa Ibrahimi, Shpresa Delija

12:00-12:15
A ka lokucione në shqipe?/ Are there locutions in Albanian?,
Thoma Dhima, Harallamb Miconi
12:15-12:30
A do të na mundësonte gjuha shqipe një lexim më të saktë të Epikës Shumero-Babilonase të Krijimit?/ Would Albanian Language enable us a more exact reading of the Sumerian – Ba¬by¬lonian Epic of Creation?,
Anastas S. Shuke
12:30-12:45
Gjuha dhe komunikimi në botën globale/ Language and communication in the global world,
Shpresa Delija, Angjelina Shllaku, Ymer Leksi
12:45-13:00
Krijimi i neologjizmave në gjuhën shqipe gjatë 20 vjetëve të tranzicionit demokratik/ Formation of Neologisms in Albanian Language Over Past 20 Years of Transition to Democracy,
Mustafa Ibrahimi
13:00-13:15
Korpusi njëmilionfjalësh i gjuhës shqipe si bazë për nxjerrjen e fjalëve çelës të teksteve të ndryshme në gjuhën shqipe Brown Corpus of Albanian language as the basis for extracting key-words of the different texts in Albanian language,
Nebi Caka, Ali Caka
13:15-13:30
Tekstet mësimore – bashkëbisedim me librin apo me nxënësin?/ Textbooks – an interaction with the book or the teacher,
Ymer Leksi, Shpresa Delija

13:30 – 15:00
Pushim dreke

Seanca e 3-të
Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

12:00-13:30

Moderatorë/Moderators: Hamit Xhaferi, Mark Marku, Arben Hoxha

12:00-12:15
Ecuria vertikale e veprës letrare / The vertical progress of literary work,
Zeqirja Neziri
12:15-12:30
Letërsia bashkëkohore shqipe – poezia dhe rrëfimi i shkurtër / Albanian contemporary literature – poetry and short stories,
Hamit Xhaferi
12:30-12:45
Çështje të tipologjisë së kritikës letrare shqipe / Issues of Albanian Literary Critic typology,
Arben Hoxha
12:45-13:00
Mangësi apo fat për letërsinë tonë/ Deficiency or Luck to our Literature,
Rahim Ombashi
13:00-13:15
Përftesa groteske në romanin Kloroform të Klara Budës/ The grotesque procedures in the novel Chloroform of Klara Buda,
Viola Isufaj

13:15-13:30
Dëshmi që ngjallen duke krijuar jetën / Evidence that Lives by salt Life,
Kristaq Balli, Rahim Ombashi

13:30 – 15:00
Pushim dreke

Seanca e 4-t
Salla 1 / Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

15:00 -16:30

Moderatorë/Moderators: Mirela Papa, Thoma Dhima, Vjollca Belegu

15:00-15:15
Elemente të greqishtes së lashtë në gjuhën e gjallë shqipe dhe teza e prejardhjes ilire të shqiptarëve/ Elements of ancient Greek in the Albanian live language and the thesis of the Illyrian origin of Albanians,
Panajot Barka
15:15-15:30
Fjalori themelor i gjuhës shqipe në përqasje me fjalorin themelor të anglishtes / Basic vocabulary of the Albanian language compared with English basic vocabulary,
Ali Caka, Vjollca Belegu-Caka
15:30-15:45
Mbi përkthimin e emrave të përveçëm në veprat letrare / The translation of proper names in literary works¬¬¬,
Mirela Papa
15:45-16:00
Antroponimet në letërsi, problemet e përkthimit të emrave të përveçëm të jetës reale / Antroponimet in literature, the problems of translating the names impersonal of the real-life,
Zamira Alimemaj
16:00-16:15
Huazimet në shqipen e sotme, rrymë apo kundërrrymë / Borrowings in the Albanian language, a trend or against the trend,
Artur Sula
16:15-16:30
Lidhjet semantike e gramatikore të çifteve frazeologjike në ndërtimet sintaksore të ligjërimit të folur nga këndvështrimi sociolinguistik / Semantic and grammatical ties of phraseological couples through syntaxtical structures of speech (from the socio-linguistic point of view),
Elona (Biba) Çeçe

16:30 – 17:00
Pushim kafeje

Seanca e 5-të
Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

Ora 15:00-16:30

Moderatorë/Moderators: Afrim Rexhepi, Rahim Ombashi, Elvira Lumi

15:00-15:15
Dekonstruksioni i estetikës (pragmatizëm teorik: figurat lëvizëse të Ismail Kadaresë dhe Ibrahim Kodrës) / Deconstruction of aesthetics (Theoretical pragmatism: moving images of Ismail Kadare and Ibrahim Kodra),
Afrim Rexhepi
15:15-15:30
Simbolika e mitit të Himerës/The symbolism of Chimerae myth,
Irena Gjoni
15:30-15:45
Simbolika e shahut në letërsi/ The symbolism of chess in literature,
Elvira Lumi
15:45-16:00
Simbolika mitike e ujit dhe e zogut në poezinë e F. Rreshpjes/ The mythical symbolism
of the water and the bird in F. Rreshpja’s poetry,
Brikena Smajli
16:00-16:15
Disidenca e heshtur dhe desidenca e fshehtë tek Fishta, Konica, Camaj, Koliqi / Silent desidenca and secret desidenca to Fishta, Konica, Camaj,Koliqi,
Edlira Çerkezi
16:15-16:30
I vogli Donat Argjendi nga Negovani te Fullani e më tej (Dedja) / “The least Donat Silver” from the Fullani Negovani further – to Dedja,
Rudina Alimerko, Astrit Bishqemi

16:30 – 17: 00
Pushim kafeje

Seanca e 6-të,
Salla 1 / Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
17:00-20:00
Moderatorë/Moderators: Teuta Çoku, Lendita Gjikolli, Ismet Osmani
17:00-17-15
Çështje të përkthimit të shprehjeve frazeologjike në gjuhën shqipe / Translation issues of phraseological phrases into the Albanian language,
Lediana Beshaj
17:15-17:30
Dukuri të lëvizjes kuptimore tek emërtimet për pjesët e trupit të njeriut në gjuhën shqipe / Phenomena of semantic movement on the names of human body parts in Albanian language,
Manjola Zaçellari
17:30-17:45
Argumentimi dhe teksti argumentues në kuadrin e gjuhësisë së tekstit / The argumentation and the argumentative text in the framework of the Text linguistics,
Edlira Mantho
17:45-18:00
Kompozitat e prejardhura të tipit të përzier kompozim + ndajshtesim në gjuhën e prozës popullore / The derivate composite mixed type composition + affixation in the language of popular fiction,
Gladiola Durmishi (Elezi)
18:00-18:15
Trajtimi i fjalive të varura rrjedhimore në gramatikat dhe studimet për gjuhën shqipe / Treatment of consequential dependent sentences in grammar and Albanian studies,
Aida Kurani
18:15-18:30
Frazeologjia dhe frazeotermat në shqipe / Phraseology and phraseoterms in Albanian,
Harallamb Miconi
18:30-18:45
Ndihmesa e Faik Konicës në lëmë të gjuhës dhe disa veçori fonetike dhe drejtshkrimore në prozën e tij / The Contribution of Faik Konitza in the field of language and some phonetic and orthographic features of his prose,
Rakela Luniku
18:45-19:00
Autonomia e të shprehurit dhe përmbajtjes si dhe lidhshmëria e tyre / Autonomy of expression – the content and their relevance,
Lendita Gjikolli
19:00-19:15
Predikativiteti i formave të pashtjelluara në gjuhën popullore të pasqyruara në Prralla kombëtare të atë Donat Kurtit / Non-Inflective Forms in the Role of the Predicate of Everyday Language Reflected in “Nationa Fairytales” of Father Donat Kurti,
Alketa Banushi-Kraja, Teuta Çoku
19:15-19:30
Vështrim gramatikor mbi veprat e Justin Rrotës / Grammatical overview on the works of Justin Rrotës,
Orjeta Dushi
19:30-19:45
Sprovë për një vështrim historik gjuhësor në veprën Çeta e profetëve të Bogdanit / Difficult trial on a Historical Background on the works of “Çeta e profetëve”of Bogdani,
Teuta Çoku, Alketa Banushi-Kraja
Darka
Seanca e 7-të
Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
17:00-20:00
Moderatorë/Moderators: Selaudin Mosho, Edlira Çerkezi, Irma Sokoli
17:00-17:15
Poema “Dëshirë e vërtetë e shqipëtarëve” e Naim Frashërit, si model parashtrimi dhe ballafaqimi të vlerave kombëtare / The poem of Naim Frasheri “The True Wish of Albanians” as a model of presentation and juxtaposition of national values,
Selaudin Mosho, Panajot Barka
17:15-17:30
Vështrim mbi mendimin letrar të Eqrem Çabejt / A Look at the Literary thought of Eqrem Çabej,
Edlira Dhima
17:30-17:45
Elementi fantastik dhe gjysmëfantastik në rrëfenjat e Mitrush Kutelit / The fantastic and half-fantastic element in Kuteli’s short stories,
Rovena Vata
17:45-18:00
Metafora konceptuale në krahasimin idiomatik / The Conceptual metaphors in idiomatic comparasion,
Evis Çelo
18:00-18:15
Një vështrim mbi dallimin e homonimisë dhe polisemisë / An overview on the distinction between homonymy and polysemy,
Daniela Hasa
18:15-18:30
Qasje krahasuese mes dy varianteve të novelës Vjeshta e Xheladin beut të Mitrush Kutelit (1925, 1972) / Comparative approach between two versions of the novelette “Autumn of Jeladin Bey” by M.Kuteli (1925; 1972),
Enton Bido
18:30-18:45
Tre nivelet poetike të Arben Dedjes / Three poetic levels of Arben Dedja,
Irma Sokoli Bilali
18:45-19:00
Vështrim krahasues mbi realizmin magjik të Kutelit dhe Markesit në estetikën moderne narrative / A comparative study on the Magical Realism of Kuteli and Marquez in the aesthetics of modern narrative,
Majlinda Abdia, Admira Nushi
19:00-19:15
Dy përkthyes të Dino Buzzati-t: Zija Çela dhe Gjergj Vlashi / Two interpreter of Dino’s Buzzati: Zija Cela dhe Gjergj Vlashi,
Alba Teneqexhi, Viola Biti
19:15-19:30
Ismail Kadare dhe James Joyce (vështrim krahasues) / Ismail Kadare and James Joyce (Comparative look),
Lindita Kasaj
19:30-19:45
Ismail Kadare përmes shtypit dhe kritikës italiane / Ismail Kadare through Italian Press and criticism,
Manjola Sulaj
Darka
03.09.2011, E shtunë / Saturday
Seanca e 8-të
Salla 1 / Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

09:00 – 11:30
Moderatorë/Moderators: Alessia Bergamin, Helena Grillo, Luljeta Adili Çeliku,
09:00-09:15
Analizë krahasuese e romanit Të fejuarit me dy versione të përkthyera në shqip / Contrastive analysis between the Italian novel “I Promessi Sposi” and the two versions translated in Albanian,
Alnida Shano
09:15-09:30
Fjalët e krijuara nga Kadareja me prapashtesën – shëm / Kadare’s newly-formed words with the suffix – shëm,
Luljeta Adili Çeliku, Jehona Rushidi Rexhepi
09:30-09:45
Gjuha shqipe dhe terminologjia e përkthyer juridike / The Albanian Language and the Translated Terminology of Jurisprudence,
Ismet Osmani
09:45-10:00
Përemrat pronorë në gjuhën shqipe dhe atë angleze / Possessive pronouns and adjectives in English and Albanian]: Esmeralda Sherko (Sotiri),
Esmeralda Sherko (Sotiri)
10:00-10:15
Përemrat vetorë si forma të kortezisë gjuhësore (Rezultate paraprake të një ankete përqasëse: shqip-italisht) / Personal deixis as a form of linguistic courtesy (Preliminary results of a comparative research between Albanian and Italian),
Alessia Bergamin
10:15-10:30
Poet i veçantë me gjuhë të veçantë (Fatos Arapi) / Poet special with specific language,
Greta Jani
10:30-10:45
Veçoritë e gjuhës së Ismail Kadaresë dhe perspektiva e zhvillimeve gjuhësore / Language features of Ismail Kadare and linguistic developement perspective,
Helena Grillo
10:45-11:00
Vështrim semantiko – strukturor i sintagmave metaforike në poezinë e Dritëro Agollit / Semantic-structural overview of the metaphorical syntagma in poetry of Dritëro Agolli],
Liri Seitllari
11:00-11:15
Sfida e ekspertëve në proces formimi përballë realitetit universitar shqiptar / The challanges of Experts in Formation Process, toward the albanian academic reality,
Denaida Trungu
11:15-11:30
Identifikimi i nevojave të studentëve që duan të mësojnë një gjuhë të huaj për qëllime specifike / Identifying the student’s needs who want to learn a foreign language for specific purposes,
Sonila Piri, Arben Skëndaj, Irena Ndreu
11:30 – 12:00
Pushim kafeje

Seanca e 9-të
Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

09:00-11:30
Moderatorë/Moderators: Irena Ndoci Lama, Valbona Gashi Berisha, Olieta Polo
09:00-09:15
Marrëdhëniet midis njerëzve – natyra e projektit sipas Dionysios Solomos-it / The Relatioships Between Humans- Nature of the Project from Dionysios Solomos,
Olieta Polo
09:15-09:30
Nga Romeo dhe Zhuljeta te Dashuri e hidhur: Sfidë në përkthimin e tekstit teatror / From Romeo and Juliet to Love bitter. A challenge in translating the theatrical text,
Irena Lama (Ndoci), Mirela Papa
09:30-09:45
Tema e martesës në komedinë 14 vjeç dhëndër të A. Z. Çajupit dhe L’école des femmes (Shkolla e grave) të Molierit / The topic of marriage in A. Z. Çajupi’s comedy “14 vjeç dhëndër” (A Fourteen – Year – Old Groom) and Moliere’s “L’école des femmes” (The School of Women),
Valbona Gashi-Berisha
09:45-10:00
Mbi përkthimin në gjuhën frënge, nga Aleksandër Zoto të dy këngëve të Ciklit të Kreshnikëve, “Ajkuna qan Omerin” dhe “Gjergj Elez Alija”,
Drita Isufaj
10:00-10:15
Antroponimet në letërsi, problemet e përkthimit të emrave të përveçëm të jetës reale / Antroponimet in literature, the problems of translating the names impersonal of the real-life,
Zamira Alimemaj
10:15-10:30
Integrim apo çintegrim për lëndët Gjuhë shqipe dhe Letërsi të shkollës së mesme në Shqipëri (referuar teksteve alternative “Gjuha shqipe dhe letërsia 10, 11, 12”),
Orjeta Baja, Irida Hoti.
10:30-10:45
Rëndësia e analizës letrare në mësimin e letërsisë në orën e gjuhës angleze / The Importance of Literary Analysis to Teaching Literature in the EFL Classroom,
Dorjana Klosi
10:45-11:00
Problematika psiko-pedagogjike të rikonceptimit të mësimdhënies së letërsisë në shkollat e mesme / Psycho-pedagogical problems of teaching preconception ofliterature in secondary schools,
Mirela Çepele (Dimo)
11:00-11:15
Karakteristikat e të folurit të fëmijëve të moshës 3-6 vjeç / Characteristics of spoken language of 3-6 year old children,
Lulzim Hajnaj, Dorjana Klosi
11:15-11:30
Kompetencat e nxënësve në shkathtësinë e shkrimit nga klasa e parë deri në të tretën / Pupil’s competencies on writing skills from fist until third grade,
Luljeta Behluli Kabashi
11:30 – 12:00
Pushim kafeje

Seanca e 10-të
Salla 1/ Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

12:00-13:30

Moderatorë/Moderators: Shpresa Hoxha, Irena Fistani, Asllan Hamiti

12:00-12:15
Reagimet e standardit të shqipes përballë presionit të gjuhëve të huaja / Reactions of Albanian Language Standard vis-À-vis of the Foreign language influences,
Shpresa Hoxha
12:15-12:30
Gjuha si faktor përcaktues në integrimin e një vendi / Language as a Determining Factor for the Integration of a Country,
Arben Bushgjokaj
12:30-12:45
Shqipja e shekullit XXI / Albanian of the Twenty-first Century,
Shykrane Gërmizaj
12:45-13:00
Identiteti evropian i shqiptarëve – një mit apo një realitet?/ Europian identity of Albanian – a myth or reality
Rezana Konomi (Perolla)
13:00-13:15
Mikrotoponimet dhe antroponimet e fshatit Goshincë të Kumanovës,
Asllan Hamiti
13:15-13:30
Rreth dekodimit të frazeologjizmave frënge dhe shqiptare / Around decodation of the
idioms in French and Albanian,
Irena Fistani
13:30 – 15:00
Pushim dreke

Shënim:
Koha për kumtim: 10 min.
Koha për diskutime: 3 min.
Luten drejtuesit e seancave dhe kumtuesit t’i përmbahen pa lëshime programit.
Seanca e 11-të
Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

12:00 – 13:30

Moderatorë/Moderators: Luela Mangelli, Shykrane Gërmizaj, Viola Biti (Gjyli)

12:00-12:15
Menaxhimi i kohës dhe mësimdhënia dhe të nxënit e gjuhës së huaj / Time Management and Foreign Language Teaching and Learning,
Rozeta Çekrezi -Biçaku, Erina Qemali – Kadiu
12:15-12:30
Mësimdhënia e gjuhës spanjolle në Shqipëri si faktor integrimi në Evropë / The Spanish language teaching in Albania as a factor of integration into Europe,
Viola Biti (Gjyli), Alba Teneqexhi
12:30-12:45
Nxënia përmes projekteve në studimet e përkthimit / Project-Based Learning in Translation Studies,
Zinaide Gruda, Shykrane Gërmizaj
12:45-13:00
Homonimet në fjalorë të gjuhës shqipe dhe të asaj angleze / Homonyms in Albanian and English dictionaries,
Suela Mangelli, Magdalini Gaqollari (Vampa)
13:00-13:15
Aspekte të zhvillimit të arsimit në Qarkun e Gjirokastrës gjatë tranzicionit shqiptar 1990 – 2010 /,
Luiza Hysi, Shyqyri Hysi
13:15-13:30
Faktorët që ndikuan në përhapjen e lëvizjes komuniste në rajonin e Elbasanit / Factors that influenced the spread of communist movement in the region of Elbasan,
Sokol Gjevori, Lira Gjevori
13:30 – 15:00
Pushim dreke

Seanca e 12-të
Salla 1 / Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
15:00-16:30

Moderatore/Moderators: Eda Shehu, Ogerta Koruti Stroka

15:00-15:15
Klasifikimi dhe veçoritë leksikore të parafjalëve në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe / Lexical features and the classification of prepositions in English and Albanian language,
Ogerta Koruti Stroka
15:15-15:30
Kohezioni leksikor në ligjërimin e teksteve të specialitetit: rasti i teksteve të ekonomisë / Lexical cohesion in the discourse of textbooks for specific purposes: the case of the economic textbooks,
Eldina Nasufi, Eglantina Gishti
15:30-15:45
Veçori të dukurive gramatikore në stilin juridiko-administrativ në gjuhën shqipe në qasje me gjuhët ruse dhe angleze / Basic features of the grammatical phenomena of the legal – administrative style in Albanian in confrontation with Russian and English,
Eda Shehu
15:45-16:00
Gjuhët e specialitetit dhe raporti i tyre kundrejt gjuhës standarde / Specialty languages and their report versus the standard language,
Enkela Dalipi
16:00-16:15
Integrimi i koncepteve gjuhësore dhe letrare në kurrikulën e gjuhës shqipe / ,
Leka Skëndaj
16:15-16:30
Përcjellorja e shqipes dhe ajo e latinishtes (vështrim krahasues) / The gerund of Albanian and latin language (comparative outlook),
Leonard Xhamani

16:30 – 17:00
Pushim kafeje
Seanca e 13-të
Salla 2 / Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

15:00 – 16:30

Moderatorë/Moderators: Arbnora Dushi, Izaim Murtezani, Rudina Llazari

15:00-15:15
Balada e murimit: një vështrim krahasimtar / The ballad of immurement: an comparative aspect,
Arbnora Dushi
15:15-15:30
Balada popullore me tematikë të flijimit (në dritën e disa interpretimeve bashkëkohore teorike) / ,
Izaim Murtezani
15:30-15:45
Besë sakrale apo e desakralizuar? / “Besa” sacral or desacral?
Rudina Llazari
15:45-16:00
Bukuria e një ligjërimi artistik / The Beauty of an artistic speech,
Fitim Çaushi
16:00-16:15
Etniciteti linguistik dhe traditat e romëve të Shqipërisë / Roma Community Ethnic Linguistics and their Traditions in Albania,
Meli Shopi
16:15-16:30
E bukura si kategori estetike në folklorin e sotëm të Vlorës / The Great as an esthetical cagory in the recent folk of Vlora,
Albert Habazaj

16:30 – 17: 00
Pushim kafeje

Seanca e 14-të,
Salla 1, Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
17:00 – 20:00

Moderatorë/Moderators: Ilirjana Dema, Valbona Karakaçi, Lindita Tahiri
17:00-17:15
Familjet patronimike arbërore në anëshkrimet e kodikëve të Shqipërisë: aristokracia arbërore dhe aristokracia europiane / Patronymic families of the Arberesh in the marginal notes of the Albanian kodics, Albanian aristocracy and European aristocracy,
Ermira Ymeraj
17:15-17:30
Gjenodici dhe format e përmasat e tij në rrethin e Gjakovës gjatë sundimit të Mbretërisë serbo-kroato-sllovene (korrik 1921) / Genocide forms and dimension in Dukagjin area during the Kingdom of serbs-kroatis and slovenians (1919-1920),
Asllan Krasniqi, Xhevdet Kastrati
17:30-17:45
Kontributi i Faik Konicës larg atdheut / Faik Konica contribution from Homeland,
Gjerlantina Pana
17:45-18:00
Kontributi i grave në Elbasan gjatë qëndresës kundër pushtuesve të huaj nazifashistë / The contribution of women in Elbasan, during the resistance against foreign invaders nazi-fascist.,
Lira Gjevori, Sokol Gjevori
18:15-18:30
Kontributi i Sevasti Qiriazit në fushën e kulturës, artit dhe shkencës / ,
Ermelinda Kashahu
* *
*
18:30-18:45
Të folurit publik, individi dhe masa në Shqipëri: qasje antropologjike / The public speaking, the individ and the mass in Albania: anthropological approach,
Edlira Birko.
18:45-19:00
Prezantimi i femrës në mediat e Kosovës: shndërrimi i paragjykimeve në fakte / Women coverage in the Kosovar media: experiencing false beliefs as facts,
Lindita Tahiri
19:00-19:15
Media shqip e diasporës: sfida mes identitetit kombëtar dhe tendencave globale / The media of Albanian Diaspora: a challenge between the national identity and global trend,
Valbona Karakaçi
19:15-19:30
Për një qëndrim racional në interpretimin e figurave ritmike irracionale / For a rational approach in irrational rhythmic figures interpretation,
Ilirjana Dema
19:30-19:45
Rregullimi territorial dhe administrativ i regjionit verior të Kosovës / Territorial and administrative regulation of the Northern Region of Kosovo,
Sami Behrami, Fadil Bajraktari, Nazmi Zogaj
Darka
Seanca e 15-të
Salla 2, Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)

17:00 – 19:45

Moderatorw/Moderators: Bardhosh Gaçe, Manjola Xhaferri, Leontina Gega Musa

17:00-17:15
Etnokultura e shqiptarëve sipas studimeve europiane / The albanian etnokultura according to european studies,
Bardhosh Gaçe
17:15-17:30
Interferenca e dy formave të shkurtra të letërsisë gojore / Interference of two short forms of oral literature,
Leontina Gega-Musa
17:30-17:45
Të folurit femëror në lirikën dibrane / Women‘s way talking and Dibra‘s lyrics,
Anila Doda, Valter Memishaj
17:45-18:00
Mbijetoja të besimit pagan të rrethinës së Kërçovës / Relicts of pagan beliefs to the district of Kërçova,
Adem Xheladini
18:00-18:15
Mjeshtritë popullore të Krahinës së Krujës të dhëna në bazë etnografike / People skills Kruja Province of data based on ethnographic,
Manjola Xhaferri
18:15-18:30
Motive zoomorfe në veshjen e Rekës së Epërme / Zoomorfe motifs in Upper Reka garment,
Edibe Osmani, Hafezat Osmani
18:30-18:45
Mundësi të zhvillimit të turizmit fetar në rrethin e Vlorës / Opportunities for Relegious Tourism Development in Vlora,
Fatlinda Shkurti
18:45-19:00
Pagania dhe e shenjta në baladën e murimit / Sacred and profane in the ballad of “The walled-up wife”,
Olimbi Velaj
19:00-19:15
Veshjet tradicionale në Malit e Thatë / Traditional Costumes at Mali i Thatë,
Hiriet Ziberi,Wolf-Dieter Seiwert
19:15-19:30
Fraktalet në veprat artistike të Herbert W. Franke / Fractals in the artworks of Herbert W. Franke,
Penesta Dika
19:30-19:45
Laureati shqiptar që ndriçoi figurën e humanistit Henry Dunant / Albanian laureate who illuminated the image of humanist“Henry Dunant”,
Mirlinda Shehu, Lendita Gjikolli
Darka

04.09.2011, E diel/ Sunday
Seanca e 16-të
Salla 1, Hall 1 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
09:00-11:30

Moderatorë/Moderators: Linditë Rugova, Serxho Rama, Edmond Malaj
09:00-09:15
Rexhep Ismajli për gjuhësinë shqiptare / The contribution of Rexhep Ismajli for Albanology,
Linditë Rugova
09:15-09:30
Gjuha angleze në sistemin shkollor shqiptar në fokus të reformave arsimore / English Language in Albanian School System under the Focus of Educational Reforms,
Valbona Softa;
09:30-09:45
Pragma-linguistika dhe edukimi gjuhësor në kurrikulat e reja të gjimnazit / Pragma-linguistics and language education in the new curricula of the gymnasium,
Natasha Shuteriqi Poroçani;
09:45-10:00
Drejtshkrimi i gjuhës shqipe në tekste të përkthyera nga spanjishtja në shqip / The spelling of the albanian language in texts translated from spanish to albanian,
Serxho Rama.
10:00-10:15
Kontributi i Uilliam Martin Likut në fushën e studimeve albanologjike / William Martin Liku contribution in the field of study albanological,
Bukuroshe Isufaj
10:15-10:30
Veniamin Dashi dhe kontributi i tij në fushën e historisë / Veniamin Dashi and his contribution on the field of History,
Edmond Malaj
10:30-10:45
Roli dhe statusi i gruas në shoqërinë ilire / The role and status in Illyrium society,
Mimoza Zekaj
10:45-11:00
Qeramika me bitum / Ceramics with bitumen,
Geralda Resulaj
11:00-11:15
Kontributi i trevës së Elbasanit në Luftën e Vlorës / The Contribution of the region of Elbasan in the war of Vlora,
Rudina Mita
11:15-11:30
Diplomacia amerikane dhe çështja shqiptare në vitet 1918-1920 / American diplomacy and the Albanian issue during the years 1918-1920,
Majlinda Peza, Andriola Marina
11:30 – 12:00
Pushim kafeje

Seanca e 17-të
Salla 2, Hall 2 (Fakulteti Ekonomik / Faculty of Economy)
09:00 – 11:30
Moderatorë/Moderators: Shkëlzen Raça, Zhuljeta Kadilli, Jani Sota
09:00-09:15
Mbi gjurmët e para të shpërnguljes së shqiptarëve në Greqi / On the trail of the first emigration of Albanians in Greece,
Shkëlzen Raça
09:15-09:30
Trajtimi objektiv shkencor demistifikon glorifikimin serb për mitin e Betejës së Kosovës 1389 / Objectiv scientific treatement of demistification of glorification for the myth Battle of Kosova,
Bedri Muhadri
09:30-09:45
Rrethanat historike dhe gjeografike në ndërtimin e kalave të Shqipërisë dhe rëndësia e tyre / The impact of the historical and geographical circumstances to the construction of the forts in Albania,
Elda Mamoçi, Merita Dollma
09:45-10:00
Tregtia veneciane me Shqipërinë / The venetian trade with Albania,
Irena Ndreu.
10:00-10:15
Të dhëna mbi Grigor Gjirokastritin (Argjirokastritin) dhe aktivitetin e tij / Data on Grigor Gjirokastriti (Argjirokastriti) and his activity,
Dion Tushi
10:15-10:30
Struktura sociale e qytetit të Elbasanit në fund të shek. XIX dhe fillim të shekullit XX / The social structure of Elbasan city at the end of the XIXth century and the beginning of the XXth century, Zhuljeta Kadilli
10:30-10:45
Ndikimi i ideve dhe i rrymave pedagogjike perëndimore në zhvillimet e arsimit kombëtar shqiptar 1912-1939 / The impact of vestern pedagogia ideal and movements in the development of Albanian Nacional Education in the years 1912-1939,
Jani Sota
10:45-11:00
Shtrirja e reformës agrare të periudhës zogiste në Prefekturën e Elbasanit / The extentation of agrarian Reform in the Prefecture of Elbasan by the regime of Zogu king,
Florinka Gjevori
11:00-11:15
Strategjia ateiste dhe ideologjia antifetare e Partisë Komuniste Shqiptare (1943-1990) / Atheistic strategy and antireligious ideology of Abanian Communist Party (1943-1990),
Anesti Naçi
11:15-11:30
Rrethanat ekonomiko-shoqërore në viset shqiptare në fillim të shekullit XIX / Social-economic circumstances at the beginning od the XIX century in Regions in- habited with Albanians,
Memli Krasniqi
11:30 – 12:00
Pushim kafeje
13:00
Diskutim i përgjithshëm
Moderator: Zeqirja Neziri
Fjala e mbylljes: Kristaq Jorgo